Deze website maakt gebruik van cookies

Deze cookies verzamelen geanonimiseerd gegevens om het bezoek aan de website te meten en te analyseren. Met deze informatie kunnen wij de website verbeteren.

De 7 bekwaamheidseisen

De bekwaamheidseisen van een leraar

Een school is een levendige en complexe organisatie, die heel wat van leraren vraagt. Behalve lesgeven moeten leraren immers ook leerlingen begeleiden, ‘opvoeden’ en inspireren, lesmateriaal ontwikkelen, samenwerken met collega’s, gesprekken voeren met ouders etc. Wat leraren minimaal moeten weten en kunnen is vastgelegd in bekwaamheidseisen, die zijn opgesteld door lerarencommissies.

De bekwaamheidseisen zijn in te delen in drie thema’s, te weten:

  • Vakinhoudelijke bekwaamheid
  • Vakdidactische bekwaamheid
  • Pedagogische bekwaamheid

Vakinhoudelijke bekwaamheid

Een leraar is vakinhoudelijk bekwaam als de leraar in ieder geval de inhoud van zijn onderwijs beheerst; boven de leerstof staat; de leerstof zo kan samenstellen, kiezen of bewerken dat zijn leerlingen die kunnen leren; vanuit zijn vakinhoudelijke expertise verbanden kan leggen met het dagelijks leven, met werk en met wetenschap; kan bijdragen aan de algemene vorming van zijn leerlingen; zijn vakkennis en –kunde actueel houdt. Daarnaast gelden er nog aanvullende vakinhoudelijke bekwaamheden

Vakdidactische bekwaamheid

Een leraar is vakdidactisch bekwaam als de leraar in ieder geval de vakinhoud leerbaar maakt voor zijn leerlingen, in afstemming met collega’s en passend bij het onderwijskundige beleid van de school; de vakinhoud weet te vertalen in leerplannen of leertrajecten; de vertaling van de vakinhoud doet met een professionele, ontwikkelingsgerichte werkwijze, waarin in ieder geval de volgende handelingselementen herkenbaar zijn: de leraar brengt een duidelijke relatie aan tussen de leerdoelen, het niveau en de kenmerken van zijn leerlingen, de vakinhoud en de inzet van de verschillende methodieken en middelen; bij de uitvoering van het onderwijs volgt de leraar de ontwikkeling van zijn leerlingen; de leraar toetst en analyseert regelmatig en adequaat of en hoe de leerdoelen gerealiseerd worden; de leraar stelt op basis van zijn analyse zo nodig zijn onderwijs didactisch bij; de leraar laat zijn onderwijs met de tijd mee gaan. Daarnaast gelden er nog aanvullende vakdidactische bekwaamheden wat betreft kennis en kunde.

Pedagogische bekwaamheid

Een leraar is pedagogisch bekwaam als de leraar met een professionele, ontwikkelingsgerichte werkwijze en in samenwerking met collega’s een veilig, ondersteunend en stimulerend leerklimaat voor zijn leerlingen kan realiseren; de ontwikkeling van zijn leerlingen volgt in hun leren en gedrag en daarop zijn handelen afstemt; bijdraagt aan de sociaal-emotionele en morele ontwikkeling van zijn leerlingen; zijn pedagogisch handelen kan afstemmen met zijn collega’s en met anderen die voor de ontwikkeling van zijn leerling verantwoordelijk zijn; bijdraagt aan de burgerschapsvorming en de ontwikkeling van de leerling tot een zelfstandige en verantwoordelijke volwassene; zijn aanpak in het onderwijs in pedagogische zin blijft aanpassen aan de tijd. Daarnaast gelden er nog aanvullende pedagogische bekwaamheden wat betreft kennis en kunde.

Scholen mogen alleen leraren benoemen die aan de bovenstaande bekwaamheidseisen voldoen. Naast deze eisen mag de school ook aanvullende eisen stellen aan de bekwaamheid van hun leraren.