Deze website maakt gebruik van cookies

Deze cookies verzamelen geanonimiseerd gegevens om het bezoek aan de website te meten en te analyseren. Met deze informatie kunnen wij de website verbeteren.

Samen werken aan professionalisering

Samen werken aan professionalisering

In scholen ontstaan veel projecten die betekenis hebben voor de professionele ruimte in die scholen, zoals het opstarten van innovatieve activiteiten of onderzoeken, creëren van leergemeenschappen van groepen leraren, starten van schoolacademies, de keuze om onderzoeksschool of opleidingsschool te worden. Enkele projecten om met een team samen te werken aan de schoolontwikkeling zijn LeerKracht, het LerarenOntwikkelFonds. Een ander initaitef om het onderwijs te verbeteren van onderop is Leraren met Lef.

Leerkracht

Stichting leerKRACHT gelooft in de kwaliteit van de leraar en poogt met haar methode het eigenaarschap van het onderwijs terug te geven aan de leraar. Stichting leerKRACHT bereikt dit door scholen te ondersteunen om een cultuur van ‘elke dag samen een beetje beter’ te creëren. Hierin werken leraren en schoolleiding intensief samen om het onderwijs op school naar eigen inzicht te verbeteren. Drie processen (‘instrumenten’) staan hierin centraal: Lesbezoek én Feedbackgesprek, Gezamenlijk lesontwerp, en Bordsessies. Een bordsessie is een gestructureerd, kort overleg in kleine teams bij een verbeterbord om leerlingdoelen en verbeteracties te bespreken.

Om deze cultuur op scholen te helpen creëren heeft Stichting leerKRACHT een tweejarig programma ontwikkeld. In de leerKRACHT-aanpak gaan lerarenteams op de eigen school aan de slag met de drie leerKRACHT-instrumenten, ondersteund door hun schoolleiding en een schoolcoach uit de eigen organisatie. De aanpak op de eigen school wordt versterkt door forumbijeenkomsten met leerKRACHT-scholen uit de regio en bedrijfsbezoeken.

Lees meer over leerKRACHT op de website van LeerKRACHT

LerarenOntwikkelFonds

Het LerarenOntwikkelFonds (LOF) is gelanceerd om leraren te ondersteunen en verbinden in het realiseren van hun eigen initiatieven voor beter onderwijs

De leraar is de centrale spil en de creatieve architect van het onderwijsproces, in de klas en op de school. Het LOF wil de positie van leraren hierin versterken en stimuleert het denken onder leraren over hun eigen professionalisering en de ontwikkeling van het onderwijs. Leraren worden in staat gesteld op eigen initiatief en naar eigen inzicht vorm te geven aan de versterking van hun professioneel handelen, het verbeteren van het onderwijs en het versterken van de beroepsgroep.

Lees meer over het LerarenOntwikkelFonds op de website van het LerarenontwikkelFonds

Leraren met Lef

Leraren met Lef is een initiatief uit 2009 van een aantal betrokken onderwijsmensen, die zich zorgen maakten over de toekomst van het onderwijs. Ze waren bezorgd over het imago van het beroep en de geringe belangstelling van jongeren voor de lerarenopleiding. Maar ook over de kwaliteit van de opgeleide leraren en de kwaliteit van het onderwijs.

Leraren met Lef heeft vijf pijlers voor beter onderwijs:

 1. Positieve Pedagogiek
  Iedere leerling is meer dan de moeite waard. Iedere leerling is een persoon die de wereld iets te bieden heeft. Het is de opdracht van de leraar en van de school om een kind te leren kennen en te zien in zijn hele mens-zijn.  Dán kan een kind zich veilig voelen. Dán is het mogelijk het beste uit ieder kind te halen.  Op scholen moeten we hier een expliciet uitgangspunt van maken.
 2. Lerende school
  Het zit ons in de genen: leren van en met elkaar. Wij, Leraren met Lef, vragen voortdurend om feedback van onze collega’s en wij stimuleren hen dat ook te doen.  Wij willen ons daarbij van binnen en van buiten de school laten voeden met nieuwe inzichten op pedagogisch en didactisch vlak.  Wij zetten ons op onze scholen sterk in op een proces van voortdurende leren met en van elkaar.
 3. Gedeeld leiderschap
  Leraren met Lef willen groeien naar een situatie van gedeeld leiderschap. Wij nemen als teamspelers verantwoordelijkheid voor het geheel en zijn dus teamspelers. Er zijn specialisten nodig om extra verantwoordelijkheden  te nemen over deelterreinen. Leidinggeven aan de schoolorganisatie is zo’n deelterrein . Wij organiseren met elkaar het over en weer afleggen van verantwoording over kwaliteit
 4. Gebruiken van verschillen tussen leraren
  We constateren dat verschillen tussen leraren veel minder gebruikt worden dan wenselijk is. Wij zijn verschillende mensen, maar de schoolorganisatie is er vooral op gericht om leraren hetzelfde te laten doen.  Net als leerlingen gezien moeten worden in hun uniciteit, geldt dat ook voor leraren.  Dan worden hun kwaliteiten beter benut.  Wij willen stimuleren dat in scholen veel meer aandacht hiervoor is.
 5. Baas over eigen tijd
  Leraren willen goede resultaten halen. Goed is niet genoeg. De professionele ontwikkeling van leraren is uitermate belangrijk. Serieus werken aan bovenstaande punten, vergt extra inzet. De hoge tijdsdruk van het Nederlandse onderwijs staat deze professionele ontwikkeling in de weg.  Dat is slecht voor de kwaliteit, terwijl wij daar juist voor staan. Wij willen onze tijd veel beter benutten en zetten daar initiatieven voor in gang.

Lees meer de website van Lerarenmetlef.nl